Gyorsított és normál tempójú szövegek megértése látássérülteknél *

Látássérült morfleet

Demetrovics Zsolt, egyetemi tanár Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia program vezetője: Dr. Csépe Valéria, DSc, habil.

Egyre pontosabb modellek születnek a témakörben, melyek bázisát a kognitív fejlődés-neuropszichológiai, kognitív idegtudományi, pszicholingvisztikai eredmények képezik. Növekszik az ismeretünk mind az olvasás fejlődéséről és a felnőtt olvasási rutinról, mind az olvasási zavar, fejlődési diszlexia kérdéseiről és azok idegtudományi hátteréről Csépe, a, látássérült morfleet.

A vak személyek olvasás-vizsgálata az as évektől követhető nyomon. Ezzel párhuzamosan, a vakon született személyek észlelési funkcióiról is egyre pontosabb látássérült morfleet születtek Collignon et al.

A Braille olvasás modellszerű leírása azonban még várat magára. Szintén elenyésző vizsgálat született a Braille olvasási zavar témájában. Jelenleg még keveset tudunk a taktilis olvasás kognitív hátteréről, és még kevesebbet az olvasási zavarról, illetve annak hátteréről. Hazánkban még nem született nagyobb lélegzetű munka ebben a témában. Jelen kutatással ennek a hiánynak a pótlását kívánjuk elkezdeni.

Maga az olvasás egy rendkívül összetett folyamat, mely a már meglévő nyelvi és vizuális kognitív folyamatokra épül.

Gyorsított és normál tempójú szövegek megértése látássérülteknél *

Összetettségét bizonyítja, hogy a szószintű olvasás fejlődésében minimálisan négy látássérült morfleet kognitív folyamat játszik hangsúlyos szerepet, illetve egy jól működő neurális hálózat megléte biztosítja a sikeres olvasáselsajátítást, illetve az olvasást. Szintén a vak csoport miatt van jelen kutatásban jelentősége a mentális forgatás problémájának.

Fontos, hogy a tükörkép generalizációja nem az olvasási zavar előjele, azonban diszlexiás gyermekeknél gyakran serdülőkorig vagy azon is túl megmarad. Dehaene agyi újrahasznosítási hipotézise alapján az következik, hogy az olvasni tanulás során az agynak meg látássérült morfleet tanulnia ignorálni a tükörkép generalizációt idézi Csépe, A szószintű olvasás kognitív markerei esetén, vak gyermekeknél eltérések figyelhetők meg.

Vak tanulók RAN feladat eredménye nagymértékben korrelál a fonológiai tudatosság feladat végrehajtásának sebességével. Tendenciajellegű 2 együttjárás figyelhető meg a RAN és az olvasás sebessége között. Esetükben a RAN és az álszavak olvasási pontossága között korreláció tapasztalható.

Ennek oka, hogy vak személyeknél a lexikonból történő előhívás nem látássérült morfleet az olvasás sebességével, de az olvasás pontosságával is kapcsolatban van, függetlenül a szó hosszúságától, vagy ismertségétől Veispak et al.

A vak személyek rövid távú memória feladatokban mutatott előnye különösen a szeriális információk esetén mutatkozik meg. A szerialitásban mutatott jobb teljesítmény a Braille olvasás során is előny, a Braille észlelésének szukcesszivitása miatt.

Számismétlés és álszóismétlés feladatoknál a vak csoport előnye figyelhető meg. Elmondható tehát, hogy a vak csoport verbális memória előnye csak bizonyos feltételek mellett jelentkezik. Mint az olvasás atipikus fejlődésének vizsgálatakor, jelen munkában is azokat a faktorokat keressük, melyek mentén megállapítható, hogy mely eltérések vezetnek vak gyermekek esetén az atipikus olvasáshoz.

A kutatás során szeretnénk feltárni a éves látó és vak gyermekek olvasási paramétereinek sebesség, pontosság sajátosságait különböző szótagú szavak és álszavak olvasásával. Keressük a két csoport olvasásában megmutatkozó különbségeket, életkori alcsoportokra fókuszálva. A vizsgálat során keressük továbbá azokat a feladatokat és eszközöket, melyek segítségével mind a látó, mind a vak gyermekek kognitív funkcióinak felmérése gyorsan és pontosan történhet úgy, hogy elszakadunk a csupán verbális feladatoktól.

Hangsúlyosan a nyelvi különösen fonológiai és emlékezeti funkciókra fókuszálunk, továbbá vak-specifikusan a téri funkciók vizsgálata is központi szerepet kap. A látássérült morfleet fő célja, hogy feltárásra és látássérült morfleet kerüljenek a látó jól olvasó, látó olvasási zavarral küzdő, vak jól olvasó és vak olvasási zavart mutató csoportok olvasási sajátosságai, továbbá, hogy feltárásra kerüljenek a csoportok jellegzetes kognitív háttértényezői, a korábban megismert csoportspecifikus vak-látó jellemzők figyelembe vételével.

Az olvasás paramétereire vonatkozóan a. Létezik-e jellegzetes különbség a éves vak és látó gyermekek olvasási sebességében és pontosságában?

  • Javítja a látást cseppekkel
  • Bevezetés A nemzetközi szakirodalomban számos kutatás foglalkozik jelenleg a látássérülés neurológiai pl.
  • Mint látás mínusz 1
  • Zalaegerszegi 7 Nap - by Maraton Lapcsoport Kft. - Issuu
  • Az Olajmunkás utcai családi ház udvara az idén is kizárólag a mi fiókáink otthona lesz!
  • Címkék - KaposPont

Életkori csoportbontás után megfigyelhető-e a vak és látó gyermekek olvasás mutatóinak eredményeiben változás? A éves vak és látó gyermekek emlékezeti- nyelvi- és téri feldolgozás mutatóira vonatkozóan 3 a. Melyek azok az emlékezeti- nyelvi- és téri feldolgozás mutatók, melyek eltérnek a vak és látó gyermekek csoportjai között?

Az olvasás és a kognitív architektúra összefüggéséről a vak és látó csoportok esetén A vak jól olvasó, és a vak olvasási zavart mutató csoportoknál azonos kognitív mintázat tapasztalható-e, mint a látó látássérült morfleet olvasó, és a látó olvasási zavart mutató csoportnál? Az olvasási modellekre és olvasás zavar modellekre vonatkozóan a. Az olvasást leíró modellek közül, melyek alkalmasak mind a síkírás, mind a Braille írás olvasásának magyarázatára?

Az olvasási zavart leíró modellek közül, melyek alkalmasak mind látássérült morfleet síkírás, mind a Braille írás olvasási zavarának magyarázatára? Mivel nem rendelkezünk olyan feladatsorral, mely vak gyermekek számára is megfelelően képes feltárni a kognitív mutatókat, saját feladatsort alakítottunk ki.

látássérült morfleet egy szem látászavar

A feladataink 3 dimenziója emlékezet, téri feldolgozás, nyelvi funkciók mind a vak, mind a látó csoport esetében hasonló struktúrába rendeződik. A téri feldolgozás szubteszt feladata szintén saját eszköz, saját feladat-elrendezéssel.

A mintát a 7 15 év közötti 85 VIQ feletti vak és látó tanulók alkották. A vizsgálatból kizártunk minden olyan vak tanulót, akinek szakértői véleményében a súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás zavar, illetve az autizmus spektrumzavar diagnózisa szerepelt; vagy aki a CBCL figyelemskálán 70 fölötti T-értéket ért el.

A látó kontrollcsoport nem, életkor, VIQ, születési idő és születési súly alapján került illesztésre. Mivel a vak látássérült morfleet az extrém kissúlyú koraszülött v. A behatóbb vizsgálat érdekében mind a vak, mint a látó csoportot továbbá három életkori csoportba rendeztük: 1. A látó jól olvasó Ljolátó olvasási zavarral küzdő Lozvak jól olvasó Vjo és vak olvasási zavart mutató Voz csoportok olvasási sajátosságainak, továbbá, jellegzetes kognitív háttértényezőinek feltárására 16 fős csoportokat alkottunk.

A éves vak és látó gyermekek olvasási sebessége és pontossága A vak gyermekek kevésbé pontosan olvasnak látó társaikhoz képest, az olvasási hibák száma a szótagok emelkedésével növekszik. Az álszavak olvasása náluk azonban kevésbé pontatlan, mint a szavaké.

látássérült morfleet a szem látása romlott a látás

Az olvasás pontosságát a szótagszám nem befolyásolja szignifikáns módon a szavak esetén egyik csoportnál sem, azonban mindkét csoportnál az álszavak olvasása nagyobb hibaszámmal történik a szótagok növekedése során. A vak csoport az 1 szótagú szavakat kevésbé pontosan olvassa, mint a 2 és a 3 4 szótagú szavakat.

Több kiadványban is feldolgozta szülőfaluja történetét, megörökítve hagyományait, legendáit.

A két csoport között szignifikáns különbséget találtunk az álszavak olvasási pontosságában. Míg a látó csoport az 1 és a 2 szótagú álszavakat azonos pontossággal olvassa, azonban a 3 4 szótagú álszavakat pontatlanabbul, addig a vak csoport a szóhosszúság növekedésével az álszavak olvasásában egyre többet téveszt. Az olvasási sebességről elmondható, hogy a vak gyermekek lassabban olvasnak látó társaikhoz képest, függetlenül a szótípustól és a szóhossztól.

Mindkét csoport gyorsabban olvassa a szavakat, mint az álszavakat. Életkori csoportok szerinti olvasási pontosság és olvasási sebesség Látó tanulók esetén mindhárom látássérült morfleet csoport eredményében megfigyelhető a szavak és az rövidlátás és asztigmatizmus mi ez olvasási pontosságának szétválása, vagyis a látássérült morfleet személyek minden korosztályban pontosabban olvassák a szavakat, mint az álszavakat.

A vak tanulók olvasásakor az első két életkori csoportban még nem tér el a kétféle szótípus olvasási pontossága. A 11 15 éves vak életkori csoportnál figyelhető meg álszavak esetén, hogy azokat szignifikánsan nagyobb hibaponttal olvassák a Braille-olvasók, mint a szavakat 1. Ha a 3 4 szótagú ingeranyag olvasási pontosságának eredményét nézzük, akkor megállapítható, hogy szintén a 11 15 éves csoport olvasási pontosságának mintázata feleltethető meg a látó olvasók szó és álszó olvasás pontosságával 2.

Míg a látó vizsgálati személyek esetén a 7 9 és a 9 11 éves életkori csoportnál 5 másodperc másodperc különbség mérhető a szó és álszóolvasás sebességében, addig a vak csoportoknál csupán a 11 15 éves életkori csoport esetén figyelhető meg ez a különbség 4.

A 3 4 szótagú szó és álszóolvasás során látható, hogy a vak tanulók álszó olvasási sebessége 11 éves kor után lassabb a szavak olvasásához képest. Látó tanulók esetén ez a különbség már az első életkori csoport olvasásakor felfedezhető 4. A mentális forgatás vizsgálata a Lapos-baba mentális rotációs feladattal A forgatás pontosságával kapcsolatban elmondható, hogy a vak gyermekek nagyobb hibaszámmal végzik a mentális forgatást látó társaikhoz képest.

A tévesztések száma a vak csoportnál forgatási szög emelkedésével növekszik. Eredményeink szerint a tévesztések számát befolyásolja a feladat elrendezése. Mind a négyféle forgatási feladat-elrendezésben A : felismerés testsíkon; B : felismerés tükörképben; C : megnevezés testsíkon; D : megnevezés tükörképben a ha az Úr elvenné a látványt és a látó csoport között a forgatás után eltérő tévesztési mintázatot figyelhetünk meg.

Míg a látó csoport után kevesebbet tévesztett, addig a vak csoport esetében a tévesztések száma a forgatási szögek nagyságával nőtt. Tükörképes B és D feladatok esetén a különbség még kifejezettebb, a szögek növekedésével együtt növekszik a tévesztések száma is. A két csoport teljesítménye között a -os elforgatási szög esetén szignifikáns különbséget kaptunk.

Mind a négyféle forgatási feladat-elrendezésben a VK gyermekek tévesztettek leggyakrabban. Az ő esetükben figyelhető meg leginkább, hogy tükörképes B és D elrendezésben megnő a téves válaszok száma a saját testsíkon történő feladatmegoldásokhoz képest. A válaszok reakcióidejének elemzésekor mind a négy feladat-elrendezés esetén, mind a látássérült morfleet, mind a látó mintán, lineáris összefüggés mutatható ki a két mintázat által bezárt szög és a döntéshez szükséges idő között.

Szignifikáns főhatást kaptunk a látássérült morfleet a vak v. Szintén kisebb reakcióidővel oldják meg a feladatot az időre született gyermekek. A mentális forgatás feladata nehezedni látszódik a forgatási szögek növekedésével. Bizonyítást nyert továbbá, hogy a látássérült morfleet elrendezés nehezíti a mentális 6 forgatás kivitelezését. Életkori bontás után elmondható, hogy a éves vak csoport látássérült morfleet morfleet feleltethető meg a látó csoport teljesítménymintázatának.

A éves vak gyermekek kognitív mutatói Emlékezeti funkció A vak és a látó csoportok csak a Magyar Álszóismétlési Teszt eredményeiben térnek el szignifikánsan egymástól.

A négy gesztációs idő és látás alapján kialakított - csoport eredménye szerint a koraszülött csoportok gyengébben teljesítettek időre született társaikhoz képest; a vak csoportok szignifikánsan jobb eredményt értek el a látó csoportokkal összehasonlítva. A vak gyermekek 9 éves korukban kezdenek el a látókhoz képest szignifikáns módon jobb eredményt elérni látássérült morfleet feladat során, mely előny a további életkori sávban megmarad.

Bár az eredmény nem szignifikáns, azonban tendencia jelleggel megfigyelhető, hogy a vak gyermekek 9 éves korukig azonos eredményt érnek el a látókéval, majd 9 éves kortól kezd a számterjedelmük magasabbá válni a látókéhoz képest.

látássérült morfleet mi a szamár látványa

A komplex munkamemóriát mérő Hallási Mondatterjedelem Teszt esetén a négy csoport eredménye között nem találtunk szignifikáns eltérést. Életkori bontás után azonban ennél a feladatnál is 9 éves kortól a vak gyermekek látássérült morfleet látókéhoz képest jobb eredményt érnek el. Téri feldolgozás A vak csoport a téri feldolgozás területén nagymértékű elmaradást mutat a látó kontrollhoz képest. A különbség a tükörképes elrendezések esetén kifejezettebb.