Johann Sebastian Bach – Wikipédia

Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból

Szövettani vizsgálatok conjunctivo chalasisban Esetsorozat Ipari lúgsérülés következtében kialakult recidiváló erózió kezelése fototerápiás keratectomiával két eset kapcsán Az uvea melanomák Pontszerző továbbképző közlemény, tesztkérdésekkel Az egészséges cornea biomechani kájának vizsgálata A Mária utcai Szemészeti Klinika felújításának történeti előzményei Elkészült a Mária utcai Szemészeti Klinika felújítása.

Berta András Főszerkesztő: Dr. Sziklai Pál Főszerkesztő helyettes: Dr. Dégi Rózsa Rovatvezetők: Cataracta és refractiv sebészet: Dr. Nagy Zoltán Zsolt Cornea: Dr. Módis László Glaukóma: Dr. Holló Gábor Gyermekszemészet: Dr. Récsán Zsuzsanna Kontaktológia és plasztika: Dr.

Végh Mihály Neuro-ophthalmologia: Dr. Janáky Márta Retina: Dr. Milibák Tibor Továbbképzés: Dr. Kerényi Ágnes Szerkesztőbizottsági tagok: Dr. Biró Zsolt, Dr. Facskó Andrea, Dr. Hammer Helga, Dr. Kolozsvári Lajos, Dr.

Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból hogyan lehet kijavítani a rövidlátást

Kovács Bálint, Dr. Németh János, Dr. Rácz Péter, Dr.

Salacz György, Dr. Postacím: Budapest, Pf. A folyóiratban megjelent valamennyi eredeti írásos és képi anyag közlési joga a Magyar Szemorvos társasá - got illeti. A megjelent anyagnak, vagy egy részének bármely formában való másolásához, felhasználásához, ismételt megjelentetéséhez a Magyar Szemorvostár - saság írásbeli hozzájárulása szükséges.

Történeti visszatekintés The refurbishment of the Department of Ophtalmology at Maria street has been completed. Köszöntjük a 90 éves Varga Margit Professzor Asszonyt! Németh János, egyetemi tanár2 II. Patológiai Intézet Igazgató: Prof. Tímár József, egyetemi tanár Célkitűzések: A conjunctivochalasis kóroktanában ismert faktorok a szemfelszín krónikus gyulladása és a subconjunctivalis elastosis, amelyek a jellegzetes redőképződéshez és következményes irritációhoz, esetenként könnycsorgáshoz vezetnek.

Vizsgálatunk célja súlyos fokú conjunctivochalasis miatt kötőhártya-plasztikán átesett betegek szövettani mintáinak elemzése. Betegek és módszerek: Hat beteg 4 nő, átlagéletkor: 68 év, SD: 11 év, 2 férfi, átlagéletkor: 53 év, SD: 18 tíz szemén az alsó bulbaris kötőhártya kimetszését és szövetragasztóval, illetve varratokkal történő rögzítését végeztük. Az eltávolított kötőhártyamintákat megfelelő előkészítés után fénymikroszkóppal vizsgáltuk.

A metszetekben megfigyeltük hematoxilin-eozin HE festéssel a kötőhártyahámot, a szöveti gyulladásos sejtek jelenlé tét és a nyirokértágulatokat, PAS-reakcióval a kehelysejtek mennyiségét, illetve Hart Van Gieson festéssel az elasztikus rostok állapotát. Eredmények: A vizsgált minták közül egy kivételével mindegyikben észleltük a kötőhártya hámjának hiperpláziáját és parakeratosis jeleit.

A kehelysejtek aránya 3 beteg 6 mintájában csökkent. A nyirokerek tágulata egy beteget kivéve minden esetben kimutatható volt. Valamennyi betegnél krónikus gyulladás mellett és anélkül is kimutatható volt az elasztikus rostok hosszanti és keresztirányú feltöredezése. Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból Eseteinkben a szemfelszín krónikus gyulladása nem minden mintában volt kimutatható, de az elváltozás hátterében álló elasztikus rost elfajulás igen.

Johann Sebastian Bach – Wikipédia

Histopathological findings in conjunctivochalasis a case series Purpose: Chronic inflammation of the ocular surface and subconjunctvial elastosis are considered as causative factors in conjunctivochalasis.

The purpose of our study was to analyse samples of severe conjunctivochalasis after excision of the excessive conjunctival tissue. Patients and methods: Ten samples of 6 patients 4. Epithelium of the conjunctiva, presence or absence of subconjunctival inflammation and lymphangiectasia were observed by haematoxilineosin.

Evaluation of goblet cell loss was performed following PAS reaction. Presence or absence of elastotic degeneration was evaluated by van Gieson method modified by Hart. Results: The conjunctival epithelium was parakeratotic except one case. Reduced number of goblet cells was found in 6 samples. Lymphangiectasia was detected in all cases except one. Subconjunctival elastosis was evident in all cases with or without signs of inflammation. Conclusion: In our cases, degeneration of the elastic fibers was detected as a Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból etiologic factor in conjunctivochalasis with our without chronic ocular surface inflammation.

Varga Margit professzor asszonynak Az elnevezés a latin conjunctivus és a görög chalasis ellazulás, elernyedés szóból ered A Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból első említése Middlemore-tól származik ből 14de maga az elnevezés Hughes es közleményében szerepel először 7. Az első szövettani megfigyeléseket ban Denti publikálta, aki degeneratív elváltozásnak tartotta A múlt század első felében a betegséget még csupán úgy tartották számon, mint a szemfelszíni hámhiányok, fekélyek mellett észlelt jelenséget, majd a as években főleg a könny csorgás okaként vizsgálták.

Napjainkban a könnyfilm-instabilitás kapcsán a kevésbé súlyos elváltozások is előtérbe kerültek 8, Hogyan lehet rossz látással szolgálni azonban Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból nem született egyértelmű magyarázat, hogy a redőképződés elsődleges elváltozás vagy egyéb krónikus kórállapotok száraz szembetegség, solaris kera topathia, allergia következménye-e. Korábbi szövettani vizsgálatok nem zárták ki a conjunctivocha la sisban szenvedő betegek más, krónikus szemfelszíni gyulladást oko zó betegségeit, vagy korábban lezajlott a kötőhártyát is érintő műtéti beavatkozások együttes jelenlétét, így Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból ezekből származó szövettani elváltozások elkülönítését nem tették lehetővé 3, Munkánk célja volt conjunctivo - chalasis-ellenes műtéten átesett betegektől nyert szövettani minták vizsgálata alapján felmérni, hogy gyulladásos jelek megfigyelhetők-e conjunctivochalasisban, ha más szemfelszíni krónikus gyul ladást kiváltó ok nem igazolható, illetve milyen a kehelysejtek és az elasztikus rostok állapota, amennyiben korábbi sem kötőhártyát érintő, sem más műtéti beavatkozás Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból történt.

A műtéti és vizsgálati beleegyező nyilatkozatot minden esetben aláírásukkal hitelesítették. Hat beteg tíz szövettani mintáját vizsgáltuk meg 5. A műtéti indikáció minden esetben konzervatív kezelés ellenére panaszokat vörösség, irritáció, időszakos könny csorgás okozó, súlyos con junctivochalasis volt.

A vizsgálatból kizártuk azokat a betegeket, akik korábban szemészeti műtéten es tek át, akut vagy krónikus szemfelszíni gyulladásban szenvedtek a közelmúltban a conjunctivo cha - lasis okozta szárazszem szindrómán kívül vagy ismert volt olyan általános betegségük, amely a szem felszín gyulladásához vezethet autoimmun kórképek, cukorbetegség, allergia.

A beavatkozást megelőzően szemészeti vizsgálatot végeztünk. Gondos anamnézis felvételt követően réslámpás vizsgálattal tájékozódtunk a szemhéjszéllel párhuzamos kötőhártyaredők jelenlétéről és súlyosságáról 6, Kizártuk a könnypontot és könnyelvezetést érintő szűkületet, elzáródást, a szemhéjak hibás állásából adódó könnyezéses panaszokat.

A betegek a műtétet megelőző minimum két hétben nem használtak szemcseppet és szemkenőcsöt, illetve általános gyulladáscsökkentő kezelést. A műtéti beavatkozás során a limbustól legalább 2 mm-re sarló alakú Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból végeztünk a redők területében, a keletkezett kötőhártyasebet 2 beteg esetén varratokkal 10,0-ás nylon4 beteg esetén kétkomponensű szövetragasztóval Tissucol Duo, Baxter, Bécs, Ausztria zártuk.

  1. Abért Optika - A látás garanciája
  2. A jogszabály mai napon

Szövettani metszeteket készítettünk, amelyeket három különböző festést követően fénymikroszkóppal, -os, illetve -os nagyításban vizsgáltunk. Hematoxilin-eozin festéssel vizsgáltuk a kötőhártyahám állapotát, a gyulladásos sejtek jelenlétét és mennyiségét háromfokozatú skálán, ahol egy kereszt enyhe, kettő mérsékelt, három pedig súlyos gyulladást jelentett. Megfi - gyeltük nyirokér-tágulatok jelenlé - tét is, PAS-reakcióval pedig a hámban levő kehelysejtek arányát.

Hart Van Gieson festés után vizsgáltuk az elasztikus rostok állapotát. Minden festési eljárást metszeten alkalmaztunk. A szövetmintának minden esetben legalább egy átmérőjében 1,0 mm méretet el kellett érnie, de a műtét során a kötőhártya-redundancia megszüntetése érdekében minden esetben ennél nagyobb kötőhártyarész került eltávolításra.

A betegek a mű - tét után gyulladáscsökkentő és antibiotikus cseppkezelésben részesültek. A kötőhártya kimetszése megfelelő lokalizációban történt és a kapott minta elegendő volt a sorozatmetszetek elkészítéséhez.

Eredményeinket az 1. A vizsgált minták közül egy beteg egy mintájának kivételével mindegyikben Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból a kötőhártyahám-hiperpláziát és parake rato - sis jeleit 1.

Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból rövidlátó víz

Akut szemfelszíni gyulladásra utaló poli morfo nuk - leáris leukocitabeszűrődést két min tában találtunk, amelyek egy 63 6 Szövettani vizsgálatok conjunctivo chalasisban Esetsorozat 1. Krónikus gyulladásra utaló plazmasejt- és limfocitafelszaporodás ezzel szemben egy beteg két mintájának kivételével minden esetben kimutatható volt 2.

Há - rom betegnél a kehelysejtek aránya csökkent 3. Az elasztikus rostok Hart Van Gieson festés után minden esetben feltöredezettnek mutatkoztak és lefutásuk egyenetlenné vált 4.

Denti a kötőhártyahámon elváltozást nem tapasztalt, azonban az elasztikus rostok feltöredezését és nodulus képződését igen.

Sivtseva táblázatok

Gyulladásra utaló eltérésekről nem számolt be, mindezek alapján a conjunctivochalasist korfüggő, degeneratív kórképnek tartotta Watanabe és munkatársai ben 44 beteg 44 szemén végeztek könny csorgással együtt járó száraz szem panaszok miatt kötőhártyaplasztikát. Bár ez az eddig közölt legnagyobb esetszámmal járó tanul- 64 7 Histopathological Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból in conjunctivochalasis a case series mány, azonban a betegek nem csupán conjunctivochalasisban, ha - nem egyéb szemészeti megbetegedésben is szenvedtek, például csökkent könnytermeléssel járó szárazszem-betegség, Meibom-mirigy disz funkció, pinguecula, valamint az egyik beteg korábban retinaleválás miatt bedomborító műtéten esett át, emiatt a kimetszés lokalizációját is módosítani kényszerültek.

Mintáikban gyulladásra utaló eltérést nem találtak, a kehelysejtek számát normálisnak ítélték és az elasztikus rostok lefutásában sem találtak kórosat. Mikrosz ko - pikus nyirokértágulatot mutattak ki 39 esetben, ennek alapján a kórképet degeneratív eredetűnek tartották, amelynek okaként az alsó szemhéj által a kötőhártya nyirokereire ható mechanikus obstrukciót feltételezték Mivel az említett társbetegségek mindegyike okozhat szemfelszíni gyulladást, így a kapott eredmények nem minősíthetők a conjunctivochalasis kóroktanát magyarázó eltérésnek.

Francis és munkatársai ugyanebben az évben adtak ki első összehasonlító közleményt saját eseteikről. Az ő vizsgálatukban 24 kötőhártyaplasz tikán átesett beteg és 18 egészséges kontroll szerepel, utóbbi mintákat szürkehályog-műtéten átesett betegektől gyűjtötték. Bete - geik a conjuncivochalasis mellett szintén társbetegségekben is szenvedtek.

Az egészséges kontrollok között nem találtak eltérést a kötőhártyamintákban, bár nem részletezi a közlemény, hogy a mintákat pontosan honnan nyerték.

E minősítés csak meghatározott beosztások, munkakörök betöltését teszi lehetővé. Az alkalmassági minősítések érvényessége 8. A minősítés érvényességét a pályaalkalmasság-vizsgálati lapon a továbbiakban: PAV lap fel kell tüntetni. Ha a betegség, vagy az állapotváltozás az egészségügyi központ vezetője szerint érdemben befolyásolja a minősítést, az orvosi dokumentációt meg kell küldeni az EPAB részére a további alkalmasság megítélése céljából.

A con - junctivochalasis miatt végzett kötőhártya-plasztika a kötőhártya alsó bulbaris részén történt, azonban a szürke hályog miatt operált szemeken nem ismertetik, hogy azonos helyről történt-e a kimetszés.

A kóros kötőhártyák szövettani elemzése során 4 esetben találtak krónikus gyulladásra utaló jeleket és 3 esetben elasztikus rost elfajulást. Mivel összehasonlító vizsgálat során nem találtak eltérést az egészséges és beteg csoportok mintái között, a kórkép etiológiájára vonatkozóan nem vontak le következtetéseket, azt multifaktoriális elváltozásnak tartották 3. Az említett társuló kórképek itt is vezethettek a szemfelszín krónikus gyulladásához, ezért a kapott eltérések nem értékelhetők úgy, mint a conjunctivochalasisra jellemző szövettani eltérések.

Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból ragyogó villanások láthatók

A conjunctivochalasis kóroktanában számos tényezőről beszámoltak már. Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból kórképként a könnyelfolyás akadályozottságát említik, ami miatt a könnyben akkumulálódó gyulladásos mediátorok és enzimek, a kor és a társuló egyéb lehetséges Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból tényezők mellett, a fibroblasztok proteolitikus aktivitásának növekedéséhez vezetnek 12, Mások azt találták, hogy a szemmozgásokból ere - dő frikciós hatások vezetnek redőképződéshez arra hajlamos személyekben További elképzelés szerint a szemfelszín fokozottan ki van téve a környezeti hatásoknak, különös tekintettel az UV-sugárzásra Vizsgálati sorozat a kiváló szemészeti szempontból az ennek következtében kialakuló solaris keratosishoz hasonló elváltozásként tartják számon A szövettani eltérések valóban hasonlóak, a hám hiper - keratotikus lehet, mágnesek a látás kezelésére sejtek plazmasejtek, limfociták in - filtrálhatják a szöveteket és a nyirokerek tágulata figyelhető meg 3.

A szemhéjak által a kötőhártyára kifejtett mechanikus obstrukció is oki szerepet játszhat egyes megbetegedésekben allergia, szárazszem-betegség és eredményezheti a nyirokerek tágulatát és a következményes kötőhártya-degenerációt 14, Alapvetően két elmélet áll egymással szemben. Az egyik szerint a kötőhártya elasztikus rostjainak feltöredezéséből ered a redőképződés, kimutatható gyulladás nélkül 3, 9, 13, A redők miatt kialakuló könnyelfolyási akadály a könny hiperozmolaritásához vezet, ami gyulladást válthat ki önmagában is 5, 11, 12, 18ami további enzimeket és citokineket stimulál 3, Más szerzők a szemfelszíni gyulladás szerepét tartják elsődlegesnek és a kötőhártya elfajulását következménynek 1, 2, 3, A krónikus szemfelszíni gyulladásban kimutatható kehelysejt-veszteség con junc tivo - chalasisban is megfigyelhető, de ez az etiológiára vonatkozóan szintén nem ad egyértelmű magyarázatot.

Az elasztikus rostok elváltozásai megtalálhatóak az élettanilag normálisnak tekinthető, korral járó elváltozások között és nem korfüggő degeneratív kórképekben is, mint a cutix laxa Eseteinkben a műtéti indikáció minden alkalommal a súlyos con - junctivochalasis volt.

Betegeinknek egyéb szemészeti elváltozása, amely akut vagy krónikus szemfelszíni gyulladáshoz vezethetett nem volt és korábban szemészeti beavatkozáson sem estek át. Súlyos con - junctivochalasis szövődhet szárazszem szindrómával, azonban utóbbi nem magyarázza az elasztikus rostok degenerációját, ami a látásélesség javítása érdekében esetben krónikus szemfelszíni gyulladás nélkül is kimutatható volt.

Ezen szempontok szerint a talált szövettani eltérések jellemzőbbek lehetnek conjunctivochalasisra, mint a korábban publikált, vegyes betegcsoportok esetében. Közlemé - nyünkben a kis esetszám és a sze - mikvantitatív értékelés miatt statisztikai elemzésre nem volt lehetőség.

Továbbá korai stádiumban levő betegek szövettani mintáit sem hasonlítja össze a súlyos, már panaszokat okozó conjunc tivocha la sis - ban található elváltozásokkal, mivel a korai stádiumban levő betegek rendszerint nem kerülnek műtétre. Arra azonban, hogy a kötőhártya szerkezete megváltozik a már ismert módon, újabb bizonyítékokat szolgáltat egy egységesebb betegcsoportban.

KÖVETKEZTETÉSEK A tanulmány jelentősége az, hogy olyan válogatott szövettani mintákat tartalmaz, amely betegek sem szemészeti sem olyan általános be- 65 8 Szövettani vizsgálatok conjunctivo chalasisban Esetsorozat tegségben nem szenvedtek, amelynek a szemfelszíni gyulladás és az elasztikus rost degeneráció részjelensége lenne, illetve korábbi szemészeti beavatkozáson sem estek át, ami a kötőhártya szerkezetét megváltoztathatta volna.

Navigációs menü

Továbbá bizonyítékot szolgáltat arra, hogy conjunctivochalasisban az elasztikus rost degeneráció gyulladás együttes jelenléte nélkül is kimutatható. Inflammatory markers in the tears of patients with ocular surface disease. Elevated tear Interleukin-6 and Interleukin-8 levels in patients with conjunctivochalasis. Case-controlled clinical and his to - pathological study of conjunctivochalasis. Quantitative evaluation of ocu - lar surface inflammation in patients with different grade of con - junctivochalasis.

Increased tear osmo - larity in patients with sveres cases of conjunctivochalasis. Ophthalmologe ; Hughes WL. Variability in tear osmolarity revisited. AOS th Annual Meeting Conjunc tivo chalasis: Literature Review and Possible Patho physiology. Surv Ophthalmol ; Murube J.