Szilágyi István: Geopolitika címû könyvérõl

Mahan geopolitikai nézete

A mackinderi képlet, avagy a geopolitikai egyensúly esélyei

Szilágyi István: Geopolitika címû könyvérõl Az elmúlt évtizedekben rendkívül divatossá vált a geopolitika szó használata, geográfusok, történészek, természet- és társadalomtudósok mellett politikai és gazdasági elemzõk körében általánosan elfogadottá vált.

A száz éves múltra visszatekintõ fogalom újjászületése örvendetes jelenség.

FIX TV - Enigma - Gigászok harca - India és Kína - 2020.07.01.

A szerzõ a könyvben a geopolitika különbözõ értelmezéseit és a fogalmi magyarázatokat gyûjtötte össze. A könyv, amely a geopolitika megjelenésével, történetiségével, fogalmi tartományával foglalkozik, hat fejezetre tagolódik.

A monográfiát bibliográfia és dokumentumok egészítik ki. Az angolszász tradíciókra alapozott megközelítés leküzdése érdekében a szerzõ önálló fejezetet szentelt az ibér világ geopolitikai gondolkodása és gyakorlata elemzõ bemutatásának.

A kötet a geopolitika fogalmát, történetét és legismertebb gondolkodóit mutatja be Szilágyi István professzor tolmácsolásában. Az olvasó egy tíz éves, Magyarország, Nagy-Britannia, Portugália és Spanyolország különbözõ intézeteiben, könyvtáraiban és egyetemein folytatott kutatómunka eredményét tartja kezében.

Kutatási területei: az Európai Unió; alkotmányfejlõdés és regionalizmus; mediterrán politikai gondolkodás a XX.

 • Miről csivitel Putyin udvari szajkója?
 • Gyenge látásjavítás szemüveg nélkül
 • Súlyos fejfájás; romlott látás
 • Armageddon nyomában - azantikvarium.hu
 • A hyperopia oka
 • Alfred Thayer Mahan by Ruben Szuhánszki
 • Szilágyi István: Geopolitika címû könyvérõl - PDF Free Download

Kiemelkedõ nyelvismerettel rendelkezik spanyol, angol, orosz, olasz, portugál. Eddigi munkássága során 10 könyv, 64 könyvfejezet, tanulmány szerzõje.

2007 Bárdos-Féltoronyi Miklós: Bevezetés A Geopolitikába

Vendégelõadó volt és kutatásokat végzett spanyol, portugál, olasz, orosz, kubai egyetemeken és intézetekben. A fogalom használata idõközben általánosan elfogadottá vált geográfusok, történészek, természet- és társadalomtudósok mellett politikai és gazdasági elemzõk körében.

Kezdetben a német Friedrich Ratzel és a svéd Rudolf Johan Kjellén nevével fémjelzett szociáldarwinista irányzat hegemóniája érvényesült. Az amerikai Alfred Thayer Mahan tengernagy ben megjelent könyve és a skót származású Sir John Halford Mackinder A földrajz, mint a történelem kulcsa címû elõadása már a napjainkban érvényesülõ és uralkodó geostratégiai irányzat színre lépését és térfoglalását jelentette.

A német geopolitikai iskola Karl Ernst Haushofer tábornok szellemi irányítása és tevékenysége révén szilárdult meg a múlt század húszas és harmincas éveiben.

A geopolitika elmélete

Eredményeit és megállapításait a Harmadik Birodalom hódító és agresszív Mahan geopolitikai nézete elméleti megalapozására használta fel. A geopolitika ezért a második világháborút követõ idõszakban nemkívánatossá vált a társadalomtudományok világában.

szem látás édesgyökér

A geopolitikai gondolkodás újjáéledésére az es évtizedben került sor Franciaországban, a Hérodote címû folyóiratot megjelentetõ Yves Lacoste jóvoltából. Az Egyesült Államokban az az életkor látásának javítása érdekében lépést Saul Bemard Cohen Földrajz és politika a megosztott világban címû, ban napvilágot látott könyve, a fordulópontot pedig Henry Kissinger ben kiadott Fehér Házi évek címû memoárkötete jelentette.

A könyv elõszavában is olvasható, hogy a szerzõ a száz éves múltra visszatekintõ fogalom újjászületésének, a geopolitikai Mahan geopolitikai nézete történetének, gondolkodóinak ismertetésére, a történeti és elméleti szintézis megteremtésére törekedett.

A Geopolitikáról Szilágyi István könyvének természetesen voltak már hazánkban is elõzményei.

Geopolitikai tanulmányok: EURÁZSIA POLITIKAI TÉRKÉPE*, I. rész

Ebben a sorban elsõként kell megemlítenünk a Stratégiai és Védelmi Kutató Hivatal által ben kiadott Geopolitikai szöveggyûjteményt. Ebben Csizmadia Sándor, Molnár Gusztáv és Pataki Gábor Zsolt mutatta be az angol, a Mahan geopolitikai nézete és a francia geopolitika iskolát és azok legfontosabb képviselõit. Budapest, Stratégiai és Védelmi Kutató Hivatal, Orosz geopolitikai szöveggyûjtemény.

 • Mező Ferenc A geopolitika formaváltozásai DR.
 • A látószerv patológiája
 • Javítsa a rövidlátó látást
 • Calaméo - Bárdos-Féltoronyi Miklós: Bevezetés A Geopolitikába
 • A látás és a szürkehályog kezelése
 • Geopolitikai tanulmányok: EURÁZSIA POLITIKAI TÉRKÉPE*, I. rész | Nemzeti InternetFigyelő (NIF)
 • A földrajz a történelem kulcsa - Pangea

Budapest, Zrínyi Kiadó, oldal. Recenzió Szilágyi István: Geopolitika címû könyvérõl vezetett kutatócsoport eredményeit, amely többek között a délszláv térség A monográfiát bibliográfia és dokumentumok egészítik ki, amely a geopolitika megjelenésével, történetiségével, fogalmi tartományával foglalkozik.

A mû egyik fontos erénye, hogy az — ellenére a tudományos nyelvezetnek — olvasmányos, stílusa könnyed, mondatszerkesztése gördülékeny.

cseppek, amelyek rövid ideig javítják a látást

További fontos erénye Szilágyi István alkotásának, hogy egyrészt minden fejezet végén megtaláljuk a vonatkozó szakirodalom áttekintését, másrészt a könyv végén 16 oldalon keresztül tematikus felsorolásban olvashatjuk a felhasznált irodalmat: a monográfiákat és könyveket, a folyóiratokban megjelent és egyéb tanulmányokat. A hivatkozó és magyarázó jegyzetapparátus segítségével értékes információt szerezhetünk a vonatkozó fejezetben és témakörben való elmélyüléshez. A könyv tartalmi mondandóját 91 ábra illusztrálja.

Sajnálatos nyilván a kiadó takarékossági megfontolásai miatthogy a könyvet — kettõ kivételével — fekete-fehér ábrákkal illusztrálták. A mondandó alátámasztását talán jobban Mahan geopolitikai nézete volna a színes, illetve a fekete-fehér ábrák átszerkesztett, áttekinthetõbb változatai, amelyek a lényeg maradéktalan megértéséhez segíthettek volna hozzá. Némely ábra hivatkozása elég sajátságos.

A gyorsan változó internet világában, amikor egyik hétrõl a másikra tûnnek el honlapok, cikkek, tanulmányok, ábrák, nem biztos, hogy a szerzõ által fellelt dokumentumok akár rövidtávon is ugyanott fellelhetõk.

szemész ragasztott

Az elsõ, bevezetõ fejezetben a geopolitikai megjelenésével és történetiségével, valamint annak fogalmi tartományával foglalkozik a szerzõ. Nagyon érdekes a klasszikus geográfiától a geopolitikáig Mahan geopolitikai nézete út Therezinha de Castro-féle felvázolása, annak történeti, gazdaságtörténeti és politikai elemekkel továbbfejlesztett, kiegészített változata.

A geopolitika formaváltozásai

Ugyancsak fontosak a társadalomföldrajz és a rokontudományok Kovács Zoltána geopolitika és a politikatudományok Augusto Pinochet Ugartevalamint a geopolitika és a rokontudományok Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle rendszerét felvázoló ábrák.

A geopolitika fogalmának megteremtõje Rudolf Johan Kjellén svéd társadalomtudós, aki a geopolitika kifejezést elõször ben az Ymer címû svéd földrajzi folyóiratban megjelent cikkében használta. A geopolitika, mint az állam, a földrajzi tér és a politikai hatalom viszonyát sajátos nézõpontból és módszertannal vizsgáló tudomány ban vált a nemzetközi viszonyok elemzésének egyik meghatározó paradigmájává.

A geopolitika különbözõ értelmezéseit és fogalmi magyarázatait gyûjtötte össze Szilágyi István a fejezet végén és csoportosította a meghatározásokat három nagy csoportba: — Az elsõ csoportba olyan szerzõk tartoznak, akik az Mahan geopolitikai nézete élõ szervezetnek, a geopolitikát államtudománynak vagy politikatudománynak tekintik.

Ide sorolhatók 4 Nagy Miklós a látás helyreállítása sikeres volt Siposné Kecskeméthy Klára: A délszláv térség geopolitikai, geostratégiai helyzete a Budapest, A geopolitikai elemzésben kiemelt Mahan geopolitikai nézete van a tér, a hely, a helyzet, a szereplõk, a határok, az identitások, a civilizációk, a geopolitikai minták és kódok, a világrendszer-modellek, a globalizációs folyamatok, valamint a geopolitika skála változó értelmezésének.

Spykeman képviselõit. A harmadik fejezet a hidegháború, az és közötti idõszak geopolitikájával foglalkozik. Bemutatja a hidegháború korszakának geopolitikai rendszerét.

Szilágyi István: Geopolitika címû könyvérõl

A második világháború utolsó szakaszában nyilvánvalóvá vált, hogy a gyõztes koalíció szövetséges hatalmai között a nemzetközi rendszer jövõbeni berendezkedését illetõen komoly ellentétek és nézeteltérések vannak. A fejezetben a szerzõ a legfontosabb eseményeket veszi sorra, amelyek sorában Georg Kennan moszkvai amerikai követségi tanácsos Publikon Kiadó, A Geographica Pannonica Nova sorozat Szeptember ei, zürichi beszéde az európai egység problémakörével foglalkozott.

Recenzió Szilágyi István: Geopolitika címû könyvérõl Érdekes a szerzõ megállapítása, amely szerint miközben a nemzetközi rendszert bipoláris világként írták le, geopolitikai-hatalmi szempontból valójában a töredezett multipolarizmus volt a jellemzõ.

Ugyancsak figyelemre méltó a hidegháború a megszokottól eltérõ, Saul Bernard Cohen Geopolitika, a nemzetközi viszonyok földrajza címû könyve alapján történõ szakaszolása ti.

A Yale University-n a külkapcsolatok professzora volt. Ebben a könyvben annak a határozott véleményének adott hangot, hogy Amerika nem szabad a II. Célja nem volt egyéb, mint Amerika visszavonulását Európából, a háború után, megakadályozni! The Geography of the Peace, ben, vagyis halála után 1 évvel jelent meg. Ebben a könyvében részletesen kifejti, hogy Amerika biztonsága nagyban függ az eurázsiai hatalmi egyensúlytól.

A negyedik fejezet, amely Mahan geopolitikai nézete Geopolitikai az új történelmi korszakban címet viseli, áttekinti a hidegháború utáni világot, amelyben az Egyesült Államok a nemzetközi stabilitás nélkülözhetetlen elemévé vált, hatalmának alapját öt tényezõ gazdasági, technológiai, katonai, politikai és kulturális képezi.

Megtudhatjuk, hogy — Brzezinski A nagy sakktábla könyvében megfogalmazottak szerint — az amerikai hegemónia megtartása, fenntartása, érvényesítése és alakulása szempontjából a geostratégiai játékosoknak, geopolitikai pilléreknek és a potenciális geopolitikai játékosoknak Mahan geopolitikai nézete fontos szerepük. Elemzi a nemzetközi rendszer és a globalizáció összefüggéseit, a globális biztonság geopolitikai tényezõit.

Érdekes a nemzetközi rendszerrel és a globalizációval foglalkozó rész, a globális korszak új térbeli szerkezete nemzetállam, regionális tömbök, globális tereka fõbb civilizációk és a közöttük való viszony.

látás cigaretta

A globális biztonságot befolyásoló geopolitikai tényezõk, a nemzetközi rendszer biztonságos és kiszámítható mûködését befolyásoló multi- és transznacionális vállalatok fontosak. Az új államok keletkezésének és az állami fragmentációnak a tényezõit Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle alapján tárgyalja a szerzõ. Eszerint szülés látással mínusz 5 négy tényezõ játszik jelentõs szerepet: a véletlen, a szükségszerûség, az egoizmus és az érdek.

A szerzõ foglalkozik a geopolitikai gondolkodás földrajzi övezetek és társadalmi berendezkedések szerinti kontinuitásának és diszkontinuitásának a kérdéskörével is.

A második világháború után, a múlt század hetvenes éveiben, Franciaországban Yves Lacoste és az Egyesült Államokban Saul Bernard Cohen, Henry Kissinger színre lépõ új geopolitikai iskola megjelenéséig a nyugati világ demokratikus államaiban divatjamúlt, kártékony, nemkívánatos, a tekintélyuralmi rendszereket kiszolgáló diszkreditált elméletnek tekintették a geopolitikát.

Elemzi az ötdimenziós térstruktúra szárazföld, tenger, légtér, világûr, cybertér és a kritikai geopolitika problematikáját. New York, Európa Kiadó, oldal.

mi a látás diagnózisa

A szerzõ érthetõ okokból kutatási terület, nyelv, személyes érdeklõdés egy külön fejezetet szentel a dél-amerikai kontinensnek. A fejezetben felvázolja az ibér geopolitikai tér történelmi és kulturális határait, bemutatja az Ibériai-félsziget két országának geopolitikai irányzatait, valamint vizsgálja az ibér világ geopolitikájának részét képezõ latin-amerikai geopolitikai iskolákat.

A földrajz a történelem kulcsa Könyve valóban korszakalkotó volt, de korszakot is teremtett. Korszakot teremtett, hisz e könyve és később publikált geopolitikai tézisei a

Kiemelten foglalkozik Brazília és Chile geopolitikai irányzataival, iskolateremtõ egyéniségeivel. A szerzõ az angolszász tradíciókra alapozott megközelítés leküzdése érdekében szentelt önálló fejezetet az ibér világ geopolitikai gondolkodása és gyakorlata elemzõ bemutatásának. Tekintettel arra, hogy a geopolitikai elemzésekben többek között a térnek, a helynek, a helyzetnek, a térérzésnek, a szereplõknek, a határoknak, az identitásnak, és a civilizációknak kiemelt jelentõsége van, ezért nagyon fontos e tényezõk táblázatos formában történõ bemutatása, amit a szerzõ meg is tesz.

A Carlos Manuel Mendes Dias munkája alapján készített áttekintõ táblázat hat tényezõcsoportot különböztet meg. Ezek a következõk: 1.