Bednanics Gábor

Szigmatikus látomás az

A látó - A látnoki szerep Eszköztár: A címben a látó a látnok szó jelentésében áll.

szigmatikus látomás az

Az első sorból kiderül, hogy a költő magát tekinti látnoknak, prófétának. Ez a jórészt antik hagyományokra épülő költői póz már felidézi a reformkorra Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor költészetére jellemző költői szerepvállalást, a költő-váteszszerepét Vörösmarty: Az emberek,Petőfi: A XIX.

Irodalom - osztály | Sulinet Tudásbázis

A cím arra is utal, hogy a vers látomásos költemény. E tekintetben Vörösmarty szigmatikus látomás az látomásos verseivel pl.

szigmatikus látomás az

Gondolatok a könyvtárban, Előszó rokon. A mű látomásba foglalt kinyilatkoztatás.

E, É Egybefonódás l. Gondolatpárhuzam alatt.

Kifejező erejét a szöveg formája, képisége és stílusa adja. A ritmus- és tempóváltásokhoz jól illeszkedő versforma, az ütemhangsúlyos, négyütemű tizenkettes sorok szinte elrejtik, s a gondolatritmus szolgálatára rendelik a nyelvi vers ritmust. Maga a költemény átszellemülten retorikus felszólalás. A beszélő körmondataiban az erősítés és a nagyítás különféle eszközeivel fokozás, halmozás, gondolati ismétlés él.

Stilisztikai lexikon

Ez és a meghatározó kapcsolatos mellérendelő összetett mondatok tempója, lendülete adja a megszólalás pátoszát. A letapodtatott emberi nemzetnek Csontjaiból épült trónusok reszketnek. Ez az önmegszólítás teremti meg a versbeli beszédhelyzetet.

A műtőasztalon látomásom volt: ne aggódj rendben leszel!

A felhívás — az, ahogyan megjelöli, hogy kihez szól — fedi fel a beszélő nézőpontját: ő maga is egy a hazafiak közül. A látnok szövegében a felvilágosodás gondolatai a látomás képi síkjában jelennek meg.

szigmatikus látomás az

Ezek a képek gyakran használt, a romantikus költészet képi világa felé mutató motívumokból építkeznek. Nemzetek, országok, hódoljatok néki!

szigmatikus látomás az

Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság, Törvény s egyenlőség, s te, áldott szabadság! A nemzeti messianizmus gondolata benne élt a kor nacionalista eszméiben.

"A kérdések másról és másképpen szólnak"

A lengyel felkelők — és a velük rokonszenvezők pl. Vörösmarty: Az élő szobor — Lengyelországot mint Európa gyötrődő messiását jelenítették meg; a pánszlávizmus képviselői Oroszországot ábrázolták a szláv szigmatikus látomás az messiásaként.

szigmatikus látomás az

Ez a látomás a zsarnokok feletti rég várt végítélet, a zsarnoksággal való leszámolás víziója, az új, boldog kor kezdete is egyben. A kép és a személyes állásfoglalás együtt mitikus magasságba emeli, mítosszá formálja a szabadság eszméjét. Az eszme: a megváltó szabadság mítosza és a hozzá fűződő társadalmi utópia tovább élt a reformkorban, ez hatotta át Petőfi gondolatvilágát és költészetét is.

Petőfi, Vörösmarty, Ady váteszes versei.

Ez az interpretációs helyzet olyan olvasási stratégiát kíván meg, amely lehetővé teszi ugyan az értékelés bizonyos módjait, a megállapításokat és az esetleges válaszokat azonban nem véglegesíti. Egyfelől szigmatikus látomás az nem, mert az irodalom történő és folyamatosan változó jellegéből következően egyetlen megnyilatkozás sem hangozhat el érvényes módon a végső tudás abszolút horizontjából. Másfelől pedig amiatt, mert az értelmező - kérdésfeltevéseinek lezárhatatlanságát tudatosítva - nem jelölheti ki vizsgálódásainak egyetlen olyan viszonylag szilárd nézőpontját sem, mint amilyet a produkció oldaláról tekintve a művek sorának befejeződése nyújthatna számára, hanem csupán egyfajta időleges instanciát állíthat fel annak érdekében, hogy képes legyen befogadni a szövegeket a maguk kölcsönös viszonyrendszerében. Ez a heurisztikusnak tekinthető pont viszont a "történeti olvasó" H. Jauß 1 szerepét alapul véve a valami felől történő újraolvasás interpretatív attitűdjét kívánja meg.